Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

sinosz.hu

Ki jogosult rokkantsági járadékra?

Rokkantsági járadékra az a személy jogosult, akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett, és azóta folyamatosan fennálló egészségkárosodása legalább 70 százalékos mértékű.

További feltétele a jogosultságnak, hogy az igénylő nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásában ne részesüljön. De fontos, hogy nem akadálya a rokkantsági járadék megállapításának:

  • ha az igénylő fogyatékossági támogatásban részesül,
  • ha az igénylő után családi pótlékot folyósítanak
  • ha a kérelmező munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

Mikortól lehet megállapítani a rokkantsági járadékot?

A rokkantsági járadék a jogosultsági feltételek fennállása esetén legkorábban az igénybejelentést megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg, de ez az időpont nem lehet korábbi, mint annak a hónapnak az első napja, amelyben az igénylő a 18. életévét betöltötte.

A rokkantsági járadékra jogosult személy egészségi állapotát az orvosszakértői szerv által meghatározott időpontban felül kell vizsgálni.

Szükséges-e szolgálati idő a járadékra való jogosultsághoz?

A rokkantsági járadék megállapításának nem feltétele, hogy az igénylő szolgálati időt szerezzen.

Mennyi a rokkantsági járadék összege?

A rokkantsági járadék havi összege  2021. január 1-jétől  40.310,- forint.

Mikor szűnik meg a rokkantsági járadékra való jogosultság?

Akkor szűnik meg, ha:

  • a jogosult részére nyugellátást állapítanak meg, vagy
  • ha a járadékban részesülő személy egészségkárosodása a 70 százalékot már nem éri el.

Hol lehet igényelni a rokkantsági járadékot?

A rokkantsági járadék megállapítására irányuló igényt az igénylő, vagy meghatalmazottja, vagy törvényes képviselője terjesztheti elő a jogosult lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél.

Az igény elektronikus úton is előterjeszthető.

Az igény az erre a célra rendszeresített K04 számú formanyomtatvány kitöltésével, és a lakóhely szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal járási (a fővárosban kerületi) hivatalának nyugdíjbiztosítási igazgatási szervénél nyújtható be.

Az egészségkárosodás mértékét az orvosszakértői szerv hatályos határozatával, szakhatósági állásfoglalásával vagy szakvéleményével lehet igazolni.

Amennyiben ezzel nem rendelkezel, akkor az ellátás megállapítása iránti eljárásban az egészségi állapot szakkérdését vizsgálni kell, ezért a kérelemhez csatolni kell az egészségi állapot megállapításához szükséges egészségügyi iratokat, ezek a következők:

  • az egészségi állapotára, gyógykezelésére vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó, munkaképesség-változás véleményezése céljából kiállított beutalót,
  • a gyógykezelését és aktuális állapotát bemutató kezelőorvosi véleményt, továbbá
  • kórházi zárójelentéseket,
  • szakorvosi leleteket.

Ha nem állnak rendelkezésedre a vizsgálathoz szükséges orvosi dokumentumok, akkor keresd fel háziorvosodat az esetleg szükséges vizsgálatok elvégzése, a háziorvos birtokában lévő korábbi leletek beszerzése, illetve az orvosszakértői szervhez történő beutaló kiállítása érdekében.

A rokkantsági járadékot a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozata alapján a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

 A rokkantsági járadékos jogosult a nyugdíjasok részére biztosított utazási kedvezményre.

A rokkantsági járadék mentes a végrehajtás alól.

Kapcsolódó jogszabály: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9170