Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

sinosz.hu

Kivételes rokkantsági ellátás 2018. január 1-jétől

2018. január 1-jétől vezették be a kivételes rokkantsági ellátást azzal a céllal, hogy azok a megváltozott munkaképességű emberek is élhessenek a rokkantsági ellátás lehetőségével, akik a jogszabály által meghatározottelőzetes biztosítási idő (5 éven belül legalább 1095, 10 éven belül legalább 2555, 15 éven belül legalább 3650 nap) hiányában korábban arra nem voltak jogosultak. A kivételes rokkantsági ellátás csak különös méltánylást érdemlő körülmények esetén, mérlegelési jogkörben hozott döntés alapján jár és az éves költségvetési törvényben meghatározott keret erejéig ítélhető meg. Az előzetes biztosítotti időbe a kivételes rokkantsági ellátás folyósításának időtartama nem számít bele, így ha az érintett az ellátás ideje alatt nem tud dolgozni, illetve további biztosítási időt szerezni, úgy nem válik jogosulttá a rokkantsági ellátásra.
Ki lehet jogosult kivételes rokkantsági ellátásra? A Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi LXXII. törvény értelmében a kivételes rokkantsági ellátást az a megváltozott munkaképességű személy veheti igénybe, akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota 50 százalékos vagy kisebb mértékű,

  • akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a rehabilitációja nem javasoltvagy rehabilitálható, de a kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg,
  • akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmét az előzetes biztosítási idő hiánya miatt elutasították és e döntés – melyben foglaltak szerint az érintett rendelkezik a szükséges biztosítási idő legalább felével – véglegessé vált,
  • aki keresőtevékenységet nem végez és
  • aki rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Az ellátást csak azok igényelhetik, akiknek legfeljebb 50 %-os egészségkárosodásuk van, így biztosan nem lehetnek jogosultak erre a juttatásra a B1 komplex minősítéssel rendelkezők, illetve az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő B2 kategóriába sorolt megváltozott munkaképességű emberek sem. Fontos tudni, hogy a kivételes rokkantsági ellátás – valamennyi feltétel meglétekor is – csupán különös méltánylást érdemlő körülmények esetén, mérlegelési jogkörben hozott döntés alapján jár. A mérlegelés során előnyben kell részesíteni azt az igénylőt, aki rendelkezik a szükséges biztosítási idő 90 %-ával.Figyelembe kell venni az érintett:

  • egészségkárosodásának a komplex minősítésben rögzített mértékét,
  • előzetes biztosítási idejének tartamát,
  • jövedelmi helyzetét,
  • az általa hivatkozott különös méltánylást érdemlő körülményeket.

Mindezek szerepet játszanak abban, hogy az igénylő megkapja-e a kivételes rokkantsági ellátást, vagy sem. Ráadásul az ellátás csak az éves költségvetési törvényben meghatározott keret erejéig ítélhető meg.

Az ellátás mértéke A kivételes rokkantsági ellátás mértéke a rokkantsági ellátás minimum összegének 65 %-a, ami jóval kevesebb, mint az az összeg, ami az érintettet a feltételek teljesülése esetén a besorolása szerinti rokkantsági ellátásként megilletné. Példa: 2018-ban az a megváltozott munkaképességű személy, aki öt éven belül eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt, és a komplex minősítés szerint rehabilitálható, (C1 kategória), illetve az, aki egészségi állapota miatt tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel (C2 kategória), havonta minimum 44.500,- Ft rokkantsági ellátásra lenne jogosult. A kivételes rokkantsági ellátása ugyanakkor a jogszabálynak megfelelően csak 28.925,- Ft lehet. Azok a megváltozott munkaképességű emberek, akik orvos-szakmai szempontból önellátásra képesek, kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztathatók (D kategória), rokkantsági ellátásként havi minimum 49.445,- Ft-ot kaphatnak, míg a kivételes rokkantsági ellátás összege ennek megfelelően 32.140,- Ft lenne. Az önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes megváltozott munkaképességű  személyek (E kategória) esetében a rokkantsági ellátás összege minimum 54.390,- Ft, míg a kivételes rokkantsági ellátás összege 35.355,- Ft. (a példa forrása: MEOSZ)

Az igénylés folyamata A kivételes rokkantsági ellátást írásban, az erre rendszeresített nyomtatványon lehet igényelni, amit az érintett személy lakó-, illetve tartózkodási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalánál (a fővárosban és Pest megyében élők esetében Budapest Főváros Kormányhivatal III. kerületi Járási Hivatalánál) kell benyújtani. Az igény benyújtására vonatkozóan a határidő nagyon fontos. A kivételes rokkantsági ellátást csak az előzetes biztosítási idő hiánya miatti elutasító döntés véglegessé válását követő 6 hónapon belül lehet benyújtani. Kivétel, ha a rokkantsági ellátás iránti igényt a biztosítotti idő hiánya miatt még 2018. január 1-je előtt jogerőre emelkedett határozattal utasították el. Ez esetben a kivételes rokkantsági ellátást 2018. december 31-ig lehet igényelni. Nyilatkozni kell az igénybejelentés során azokról a különös méltánylást igénylő körülményekről is, amelyek alapján az érintett a kivételes rokkantsági ellátás megállapítását kéri. Amennyiben lehetséges, úgy ezek meglétét iratokkal is igazolni kell. Ha a fentebb is felsorolt jogosultsági feltételek fennállnak, akkor érdemes és célszerű a kivételes rokkantsági ellátás iránti igényt rögtön a biztosítási idő hiánya miatti elutasító döntés véglegessé válása után előterjeszteni.

A kivételes rokkantsági ellátás ügyében hozott határozat ellen való jogorvoslat végett keressétek szükség esetén a SINOSZ jogsegélyszolgálatát.