Kitölthető formanyomtatványokat és életrajz mintákat az utolsó két pontban tudsz letölteni.

Akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű és, aki

 • aki a törvény a) pontja szerint a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át a Tbj. 5. §-a szerint biztosított volt
 • keresőtevékenységet nem végez,
 • rendszeres pénzellátásban nem részesül.

A komplex minősítés során az egészségi állapotot vizsgálják. A komplex minősítés során szervrendszerenként, betegségcsoportonként állapítják meg az össz-szervezeti egészségkárosodás százalékos mértékét.

A komplex minősítés során állapítják meg azt, hogy valakinek az egészségi állapotának mértéke 60%-os vagy kisebb mértékű. Ez alapján sorolják be a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény alapján meghatározott minősítési kategóriákba.

A komplex minősítést a rehabilitációs hatóság végzi a megváltozott munkaképességű személy kérelmére, és ennek eredményéről hatósági bizonyítványt állít ki.

Olyan egyénre szabott és több szakterület értékelési szempontjai alapján elkészített szakértői bizottsági összesítő vélemény kialakítása, amely az érintett személy egészségügyi állapotát, rehabilitálhatóságát, foglalkozási előzményeit, munkaerő-piaci helyzetét, adottságait, korlátait, foglalkozási rehabilitációs/orvosi/szociális szükségleteit, a rehabilitációt követő munkaerő-piaci esélyeit mérlegeli. Rehabilitálhatóság esetén komplex minősítés keretében meghatározza a rehabilitáció lehetséges irányait, a rehabilitációs szükségleteiket és a rehabilitációhoz szükséges időtartamot (max.36 hónap).

A Rehabilitációs Szakigazgatási Szervek komplex bizottsága 4 tagú.

 • orvosszakértő

Elvégzi a személyes vizsgálatot, valamint a vizsgálat és a csatolt szakorvosi vélemények alapján %-os formában minősíti az egészségi állapotot, össz-egészségkárosodást, elvégzi az önellátási képesség orvos szakmai szempontú véleményezését és végül megállapítja az orvosi szempontú rehabilitálhatóságot.

 • szakértői bizottság elnöke

A bizottság 2. orvosszakértőjeként ellenjegyzi az orvosi szempontú rehabilitációs minősítést.

 • foglalkozási szakértő

Véleményezi a foglalkozási szempontú rehabilitálhatóságot.

 • szociális szakértő

Véleményezi a szociális szempontú rehabilitálhatóságot.

A rehabilitáció nélkül foglalkoztatható 60% feletti egészségi állapot
B1 foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható 50-60% közötti egészségi állapot
B2 egészségi állapota alapján rehabilitálható, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt 50- 60% közötti egészségi állapot
C1 tartós foglalkozási rehabilitációt igénylő személy 30-50% közötti egészségi állapot
C2 egészségi állapota alapján tartós rehabilitációt igényel, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt 30-50% közötti egészségi állapot
D csak folyamatos támogatással foglalkoztatható megváltozott munkaképességű munkavállaló 30% alatti egészségi állapot
E egészségkárosodása jelentős, önellátásra részben, vagy egyáltalán nem képes 1-30% közötti egészségi állapot

Forrás: NRSZH, 2014

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának egy új eszköze.

A munkaadó az érvényes rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén nem fizet szociális hozzájárulási adót. A kedvezményre egy megváltozott munkaképességű személy után egy munkaadó a jogosult. A kedvezmény maximum a minimálbér kétszereséig érvényesíthető.

 A rehabilitációs kártya a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának új eszköze. 2017. január 1-től a komplex minősítésen B2 vagy C2 kategóriába sorolt megváltozott munkaképességű személyek is kaphatnak rehabilitációs kártyát, ami segítheti a foglalkoztatásukat. Tehát jelenleg a rehabilitációs kártyát a következő kategóriába sorolt megváltozott munkaképességű személyek igényelhetik: B1, B2, C1, C2. A megváltozott munkaképességű személyek munkaviszonyban alkalmazásakor a rehabilitációs kártya (vagy azt helyettesítő nyomtatvány) birtokában érvényesíthető a szociális hozzájárulási adókedvezmény. A rehabilitációs kártyát a Rehabilitációs Szakigazgatási Szervnél, vagyis a fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell igényelni.

A rehabilitációs kártya kiadása benyújtott kérelem alapján induló eljárás keretében történik. A kérelemben a személyazonosító adatokon kívül az adóazonosító jelet és, ha van a kérelmezőnek munkahelye, akkor azt is közölni kell. A rehabilitációs kártya kiadása azonban már nem a rehabilitációs hatóság feladata. Amennyiben a rehabilitációs hatóság megállapítja a jogosultsági feltételek fennállását, akkor erről 1 napon belül értesíti az adóhatóságot. Az adóhatóság a rehabilitációs kártyát elkészíti és azt a rehabilitációs hatóság adatszolgáltatását követő 15 napon belül adja ki a kérelmező személy munkáltatójának, vagy munkáltató hiányában a jogosult személynek.

 

Adókedvezményt vehet igénybe az a munkaadó, aki foglalkoztat olyan megváltozott munkaképességű személyt, akinek van rehabilitációs kártyája.

Ez a kedvezmény legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27%-a lehet.

A kedvezményt egyszerre csak egy munkaadó érvényesítheti!

A rehabilitációs kártyát kérheti az igénylő meghatalmazottja vagy törvényes képviselője is.

A rehabilitációs kártyát a lakóhely, tartózkodási hely szerinti rehabilitációs szakigazgatási szervnél lehet kérni.

A rehabilitációs szakigazgatási szervek ügyfélfogadásának helyei: http://nrszh.kormany.hu/cimek-ugyfelfogadasi-helyek

Ott a kártyára való jogosultságot ellenőrzik, és a jogosultság esetén a kérelmet továbbítják az állami adóhatóság részére.

A rehabilitációs kártyát az állami adóhatóság állítja ki, és 15 napon belül megküldi:

 • a jogosult személynek, ha nem jelölte meg a munkáltatót, vagy
 • a kérelemben megjelölt munkáltatónak.

Ha a megváltozott munkaképességű személy dolgozik, akkor a munkáltatója nevét, adószámát, székhelyét, telephelyét is meg kell adnia.

A rehabilitációs kártya érvényességének

 • kezdő időpontja az a nap, amikor az állami adóhatóság a kártyát kiállította,
 • záró időpontja a kártya visszavonásának napja.
A rehabilitációs szakigazgatási szerv által továbbított adatszolgáltatást követően az állami adóhatóság állítja ki és küldi meg

 • munkaviszony fennállása esetén a kérelemben közölt munkáltató, vagy
 • a rehabilitációs kártyára jogosult személy részére.

A rokkantsági nyugdíj, a rendszeres szociális járadék, az átmeneti járadék, mint ellátástípusok megszűntek. Helyettük új, egységes ellátások kerültek bevezetésre.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultságnak 4 fő feltétele van. A megváltozott munkaképességű személyek ellátására az a kérelmező jogosult, akinek:

a) az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60%-os vagy kisebb mértékű

b) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon vagy 10 éven belül legalább 2055 vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt

c) keresőtevékenységet nem végez

d) rendszeres pénzellátásban nem részesül

A törvény 2.§-nak 2. bekezdése alapján az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak,

 • aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és
 • a kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, vagy
 • aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy

A törvény (1) bekezdésének a) pontja szerinti biztosítási időbe be kell számítani

 • a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának az idejét, a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, egészségkárosodott személyek szociális járadékai és megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításának idejét, a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából a Tbj. 34. §-a szerint kötött megállapodás alapján szerzett szolgálati időt, amennyiben a megállapodást 2011. december 31-éig megkötötték.
Új igénybejelentés, illetve felülvizsgálat esetén, a komplex minősítés keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően

 • rehabilitációs ellátásra jogosult a megváltozott munkaképességű személy, ha rehabilitálható
 • rokkantsági ellátásra jogosult a megváltozott munkaképességű személy, ha rehabilitációja nem javasolt.

Amennyiben rehabilitálható, de a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem haladja meg, ebben az esetben is rokkantsági ellátás kerül megállapításra.

Rehabilitációs járadékot már nem lehet megállapítani, azonban a rehabilitációra rendelkezésre álló időtartam lejártáig felülvizsgálat nélkül továbbfolyósításra kerül. A rehabilitációs járadékosok együttműködési kötelezettsége a rehabilitációs szakigazgatási szervvel áll fenn. Az ellátás megszűnése után az érintettek hivatalból történő felülvizsgálatára nem kerül sor. Az egészségkárosodás fennállása, továbbá a sikeretlen rehabilitáció esetén új igénybejelentéssel kell kezdeményezni a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának megállapítását.

 • rehabilitációs ellátássá vagy rokkantsági ellátássá,
 • aki korábban rokkantsági nyugdíjas volt és betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, az ezután öregségi nyugellátást kap!
 • a rehabilitációs ellátás a foglalkoztatásra, rehabilitációra javasolt személy jövedelempótló ellátása,
 • a rokkantsági ellátás a foglalkoztatásra, rehabilitációra nem javasolt személy jövedelempótló ellátása.
 • az iskola befejezését követő 180 napon belül biztosítási jogosultságot kell szerezni, de a kérelem benyújtása előtt a megszakítás időtartama 30 napnál kevesebb volt
 • aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült.

Rehabilitációs járadékot már nem lehet megállapítani, azonban a rehabilitációra rendelkezésre álló időtartam lejártáig felülvizsgálat nélkül továbbfolyósításra kerül.

A rehabilitációs járadékosok együttműködési kötelezettsége a rehabilitációs szakigazgatási szervvel áll fenn. Az ellátás megszűnése után az érintettek hivatalból történő felülvizsgálatára nem kerül sor. Az egészségkárosodás fennállása, továbbá a sikeretlen rehabilitáció esetén új igénybejelentéssel kell kezdeményezni a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának megállapítását.

Amennyiben a szakértői bizottság az egészségi állapotot 60%-ban, vagy annál kisebb mértékben véleményezi (ez korábban 40% vagy azt meghaladó egészségkárosodásnak felelt meg) és a foglalkoztathatóság tekintetében az igénylőt rehabilitálhatónak minősíti, úgy az igénylő rehabilitációs ellátásra szerezhet jogosultságot.

A rehabilitációs ellátás mértéke, összege az egészségi állapottól is függ.

Rehabilitációs ellátás mértéke, minimum és maximum összege:

Az ellátás mértéke Az ellátás minimum összege (Ft/fő/hó) Az ellátás maximum összege (Ft/fő/hó)
51-60 % közötti egészségiállapot. Foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható Havi átlagjövedelem 35%-a 27.900 Ft (minimálbér 30%-a), 37.200 Ft (minimálbér 40%-a).
31-50 % közötti egészségiállapot. Tartós foglalkozási rehabilitációt igényel Havi átlagjövedelem 45%-a 37.200 Ft (minimálbér 40%-a), 46.500 Ft (minimálbér 50%-a).

Forrás: NRSZH, 2014

2011. évi CXCI törvény 12. § (2) bek. alapján a 2012. évre vonatkozó minimálbér összege: 93.000 forint.

A rehabilitációs ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától állapítható meg.

A rehabilitációs ellátás a rehabilitációhoz szükséges időtartamra jár, legfeljebb azonban a folyósítás kezdetétől számított 3 évre.

A rehabilitációs ellátásra való jogosultság lejártát követően milyen ellátási kérelmet nyújthat be a jogosult?

 • rokkantsági ellátás, ha állapota rosszabbodik,
 • álláskeresési ellátás, ha rendelkezik a jogosultsági feltételekkel
 • az aktív korúak ellátása, ha nem jogosult álláskeresési ellátásra. Ennek feltétele három hónapos együttműködés a munkaügyi központtal.

A rehabilitációs ellátás szünetel, ha:

 • az ellátott személy keresőtevékenységet végez vagy
 • ha közfoglalkoztatásban vesz részt
 • ha a heti munkaideje a 20 órát meghaladja
 • keresőképtelen

Annak, aki rehabilitációs ellátásban részesül, de közben elkezd dolgozni vagy a heti munkaideje meghaladja a 20 órát vagy keresőképtelenné válik akkor értesíteni köteles a rehabilitációs szakigazgatási szervet.

A szüneteltetés időtartamára folyósított rehabilitációs pénzbeli ellátást az ok bekövetkezéséről való tudomásszerzést követő hónaptól járó ellátásból levonásra, vagy a rehabilitációs ellátás megszüntetése esetén visszakövetelésre kerül. A levonás legfeljebb a rehabilitációs pénzbeli ellátás 50%-áig terjedhet.

A minimálbér összege 2018. január 1-jétől 138 000 forint, a garantált bérminimum összege 180 500 forint. 

A bruttó összeg az adózás előtti összeget jelenti, a nettó összeg pedig az, amit kézhez kapsz a levonások után (adó, TB, nyugdíj). Amikor a munkaadó ajánlatot tesz a fizetés összegére, az mindig a bruttó összeget jelenti.

 • aki rehabilitálható, de egyéb szociális körülményei miatt ez nem javasolt és az öregségi nyugdíjig kevesebb, mint 5 éve van
 • aki tartós rehabilitációt igényel, de egyéb szociális körülményei miatt ez nem javasolt, és az öregségi nyugdíjig kevesebb, mint 5 éve van
 • aki kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható
 • aki önellátásra nem vagy csak segítséggel képes

A rokkantsági ellátás mértéke az egészségi állapot mértékétől is függ:

Az ellátás mértéke Az ellátás minimum összege (Ft/fő/hó) Az ellátás maximum összege (Ft/fő/hó)
51-60 % közötti egészségi állapot. Foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt Havi átlagjövedelem 40%-a 27.900 Ft (minimálbér 30%-a) 41.850 Ft (minimálbér 45%-a)
31-50 % közötti egészségi állapot. Tartós rehabilitációt igényel, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt Havi átlagjövedelem 60%-a 41.850 Ft (minimálbér 45%-a) 139.500 Ft (minimálbér 150%-a)
1-30 % közötti egészségi állapot és kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható Havi átlagjövedelem 65%-a 46.500 Ft (minimálbér 50%-a) 139.500 Ft (minimálbér 150%-a)
1-30 % közötti egészségi állapot Önellátási képesség teljes vagy részleges elvesztése esetén Havi átlagjövedelem 70%-a 51.150 Ft (minimálbér 55%-a) 139.500 Ft (minimálbér 150%-a)

Forrás: NRSZH, 2014

2011. évi CXCI törvény 12. § (2) bek. alapján a 2012. évre vonatkozó minimálbér összege: 93.000 forint

A 2011. évi CXCI. törvény értelmében annak az igénylőnek is rokkantsági ellátást kell megállapítani, akinek az egészségi állapota 31-60% (egészségkárosodása 40-69%) közötti és

a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem haladja meg.

A rehabilitációs ellátásokat és a rokkantsági ellátásokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) folyósítja.

A magasabb összegű családi pótlék folyósítása mellett lehet kereső tevékenységet folytatni. Amennyiben az ellátásban részesülő személy keresete három hónapon keresztül meghaladja a minimálbér összegét, akkor köteles azt 15 napon belül bejelenteni a területileg illetékes Kormányhivatalnál. Így a magasabb összegű családi pótlék folyósítását felfüggesztik. Ha azonban csökken a kereset, vagy megszűnik a kereső tevékenység, újra lehet kérni a magasabb összegű családi pótlék folyósítását, amit szintén a Kormányhivatalnál lehet újraindítani.

A rokkantsági ellátásban részesülő tizenöt napon belül értesíti a rehabilitációs szakigazgatási szervet, ha

 • a jogosultsági feltételeket megalapozó körülményeiben változás következett be, vagy
 • keresőtevékenységet folytat és a jövedelmének 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát.

A rehabilitációs ellátásban részesülő tizenöt napon belül értesíti a rehabilitációs szakigazgatási szervet, ha

 • az egészségi állapotában tartós javulás vagy rosszabbodás következett be,
 • keresőtevékenységet folytat, vagy
 • keresőtevékenysége megszűnt.

A keresőtevékenységről szóló értesítéssel egyidejűleg a rehabilitációs ellátásban részesülő személy a munkaszerződés bemutatásával igazolja a munkaadó, foglalkoztató megnevezését, székhelyét és telephelyét, valamint a munkaszerződés szerinti heti munkaidejét.

10 munkanapon belül kell értesíteni a rehabilitációs szakigazgatási szervet a keresőképtelenségről, vagy ha rendszeres pénzellátásban részesül.

A rehabilitációs szolgáltatások azt segítik elő, hogy a megváltozott munkaképességű személyek tartós foglalkoztatásban, képességeiknek megfelelő munkahelyen dolgozhassanak.

 • a munkavégzésre való felkészítéséhez szükséges szolgáltatások nyújtását
 • a rehabilitációs célú munkaközvetítést.

 

 • aki 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve
 • aki 80 százalékos vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és részére nyugellátást, baleseti nyugellátást nem állapítottak meg

A járadék összege jelenleg 33.330 Ft/hó

Mi alapján jogosult erre?

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakhatósági állásfoglalása szerint.

Rokkantsági járadékot akkor is kaphat, ha

 • fogyatékossági támogatásban részesül,
 • az igénylő után családi pótlékot folyósítanak vagy
 • munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

Nem kaphat rokkantsági járadékot

 • aki térítés nélkül van intézményben elhelyezve.

A rokkantsági járadékra jogosult személy családi adókedvezményt kaphat.

A kedvezményt vagy a jogosult, vagy a vele közös háztartásban élő személyek közül egy fő veheti igénybe.

Mikortól állapítható meg?

Az igénybejelentést megelőző 6. hónap első napjától, de legkorábban annak hónapnak az első napjától, amikor a 18. életévét betöltötte.

Szükséges-e szolgálati idő a járadékra való jogosultsághoz?

A rokkantsági járadék megállapításának nem feltétele, hogy az igénylő szolgálati időt szerezzen.

A rokkantsági járadékban részesülő utazási kedvezménye:

 • vasúton, HÉV-en, helyközi és elővárosi autóbuszon, kompon és réven az „Ellátottak utazási utalványa” alapján, évente 16-szor kedvezményes menetjegy
 • a helyi közlekedésben nyugdíjas bérlet igénybevétele

A rokkantsági járadék igénylésének módja:

Hova kell benyújtani az igényt?

 • A jogosult lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságon kell benyújtani.
 • A rokkantsági járadékot a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozata alapján a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

Hogyan?

 • K04 számú formanyomtatvány kitöltésével.

Ki adhatja be?

 • az igénylő vagy
 • meghatalmazottja
 • vagy törvényes képviselője

Mit kell mellékelni?

A háziorvosi véleményt, mely tartalmazza:

 • az egészségi állapotára,
 • gyógykezelésére,
 • rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat,
 • kezelőorvostól beszerezhető véleményt („Beutaló”), és az
 • egészségügyi ellátásról szóló zárójelentés(eke)t, ha korábban ilyen ellátás(ok)ban részesült.

Közölni kell az igénylő

 • azonosításához szükséges adatokat,
 • a társadalombiztosítási azonosító jelét, és
 • gondnokolt esetében mellékelni kell a gondnokrendelésről szóló határozatot.

Az igény elektronikus úton is előterjeszthető.

Igen, évenként öt munkanap pótszabadság jár, ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább 50% mértékű egészségkárosodást állapított meg. 2013. augusztus 1-től annak is, aki fogyatékossági támogatásra vagy vakok személyi járadékára jogosult.

1. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál (NFSZ)

A megváltozott munkaképességű személy, ahogy mindenki más, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) kirendeltségein kérheti munkát keresőként történő nyilvántartásba vételét.

Amennyiben rehabilitációs járadékban vagy a 2011 évi CXCI. törvény alapján komplex minősítést követően rehabilitációs ellátásban, továbbá ha rokkantsági ellátásban részesül, nyilvántartásba vételére csak közvetítést kérőként van erre lehetőség, azonban információra, szolgáltatásra, ezen belül közvetítésre ennek keretében is jogosult.

A megváltozott munkaképességű, munkát kereső személy is kereshet on-line munkát az NFSZ Virtuális Munkaerőpiac Portálján. Elérhetősége: https://vmp.munka.hu/

NFSZ hirdetései: http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=ak_allasajanlatok_meghirdetett_allasok

2. A rehabilitációs szakigazgatási szervnél (RSZSZ)

A rehabilitációs járadékban és rehabilitációs ellátásban részesülő személyek együttműködési kötelezettségüket – ellátásuk folyósításának feltételeként – a rehabilitációs hatósággal, ezen belül a megyei kormányhivatalok rehabilitációs szakigazgatási szervei (RSZSZ) felé teljesítik, állást ennek keretében kötelesek keresni. (Ez nem zárja ki, hogy önként más álláskeresési lehetőséggel is éljenek.)

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 15.§ és 16. §-ai alapján a fogyatékos személyek foglalkoztatásának elősegítése is elsősorban az NRSZH (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) illetve RSZSZ hatásköre, ugyanakkor más megváltozott munkaképességű munkavállaló is kérheti náluk nyilvántartásba vételét illetve rehabilitációs szolgáltatások nyújtását. Ez különösen akkor indokolt, ha akkreditált foglalkoztatónál foglalkoztatható tartós támogatással és egészségi állapota és/vagy a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásra való felkészültsége alapján erre van szüksége.

2014. január 1-től az akkreditált foglalkoztatók a rehabilitációs szakigazgatási szervek felé jelentik be a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak felajánlott üres álláshelyeket. Minden más munkáltató üres álláshelyeit az illetékes munkaügyi kirendeltségnek köteles bejelenteni.

3. A magán munkaközvetítőknél

Érdemes a magán munkaközvetítő vállalkozások honlapjait is figyelemmel kísérni, ahol a keresett foglalkozás/foglalkozások kínálata megtalálható. Vannak olyan magán munkaközvetítő vállalkozások és civil szervezetek, akik a speciálisan megváltozott munkaképességű álláskeresőknek és az őket foglalkoztató munkáltatóknak nyújtanak állásközvetítést és szolgáltatásokat az álláskeresés során.

Magán munkaközvetítők és állásportálok:

 • Rehabjob: http://www.rehabjob.hu/allashirdetesek
 • Careerjet: http://www.careerjet.hu
 • Indeed: http://hu.indeed.com
 • Jooble: http://jooble.hu
 • Jobinfo: http://www.jobinfo.hu
 • Topjob: http://www.topjob.hu/
 • Forrás Consulting: http://forrasconsulting.hu/allasajanlatok/
 • Monster: http://allasok.monster.hu/
 • Kelly Services: http://kellyservices.hu/hu/huHome/
 • Personnel: http://www.personnel.hu
 • Profession: http://www.profession.hu/
 • Jobmonitor: http://www.jobmonitor.hu/allasok_munkak_funkcio_szerint
 • Workforce: http://www.workforce.hu/
 • Trenkwalder: https://www.trenkwalder.com/hu/
 • Workline: http://workline.hu/
 • Workania: http://www.workania.hu/

4. SINOSZ információs felületein

Az állásajánlatokat a következő link alatt érheted el: https://akadalyugras.hu/allasajanlatok/

Neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozása.

Ez egy olyan program, ami segíti a megváltozott munkaképességű siket és nagyothalló személyeknek is az elhelyezkedését.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal többféle támogatást és szolgáltatást nyújt megváltozott munkaképességű személyeknek a TÁMOP 1.1.1-12/1 projekt keretében.

A program közvetlen célcsoportja a rehabilitációs szakigazgatási szerv rehabilitációs ellátásban részesülő megváltozott munkaképességű ügyfelei, akiknél a rehabilitációs hatóság komplex minősítése során megállapításra került, hogy rehabilitálhatóak, ezen belül pedig:

 1. foglalkoztathatóságuk rehabilitációval helyreállítható vagy
 2. tartós foglalkozási rehabilitációt igényelnek és
 3. azok az ügyfelek, akik 2007. évi LXXXIV. törvény alapján rehabilitációs járadékban részesülnek.

A TÁMOP 1.1.1-12/1 projekt keretében a következő szolgáltatásokat, támogatásokat veheti igénybe a megváltozott munkaképességű személy:

 • humán szolgáltatások – pl. munkatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, munkavállalást és -megtartást támogató szolgáltatások, munkaközvetítés, munkapróba, munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás… stb.
 • pályaterv kialakítását és megvalósítását támogató szolgáltatások – pl. pályatanácsadás, képzésre történő felkészítés, tanulási képességek és készségek vizsgálata… stb.
 • komplex támogató szolgáltatások – pl. rehabilitációs tanácsadás, munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása, rehabilitációs mentori szolgáltatás… stb.
 • életvezetést támogató szolgáltatások – pl. pszichológiai tanácsadás, önálló életvitelt segítő tréning… stb.

A program során lehetőség van ingyenesen képzésben részt venni, tanulni és támogatják a képzésre történő utazási költségeket is.

A pályázatról további információk a lenti linkekre kattintva olvashatóak.

A TÁMOP 1.1.1-12/1 teljes humánszolgáltató csapata 2013-ban részt vett a SINOSZ szervezésében megvalósult érzékenyítő foglalkozásokon. A foglalkozások célja az volt, hogy a szolgáltató munkatársak birtokában legyenek azoknak az ismereteknek, melyek szükségesek annak érdekében, hogy a siket és nagyothalló személyek is egyenlő eséllyel élhessenek a projekt által kínált lehetőségekkel. A hiánypótló érzékenyítő foglalkozásokat 11 alkalommal, 9 helyszínen, összesen 238 fő részére bonyolítottuk le.

További információk a projekt honlapján: http://nrszh.kormany.hu/tamop-1-1-1-12-kiemelt-projekt

A megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti igény érvényesítéséhez szükséges nyomtatványok

 • Igénybejelentés a megváltozott munkaképességűek ellátása iránti igény elbírálásához – Adatlap (K34)
 • Tájékoztató az adatlap kitöltéséhez
 • Nyilatkozat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottságai által végzett komplex minősítéshez – Nyilatkozat (N16)
 • 1. sz. pótlap – biztosítási időre vonatkozó adatok megadásához
 • 2. sz. pótlap – Kiegészítő adatok a koordinációs rendeletek, illetve a szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezménnyel érintett eljárások lefolytatásához

Letöltések:

Nyilatkozat a komplex minősítéshez

Igénybejentés adatlap

1. pótlap – biztosítási idő

2. pótlap – kiegészítő adatok

Orvosi beutaló – FOB – munkaképességről

Orvosi beutaló – súlyos fogyatékosság

Tájékoztató az adatlaphoz
Ezen az oldalon el tudod készíteni az önéletrajzodat: http://europass.hu/CEDEFOP/cv_new.html

Miután minden adatodat beírtad, letöltheted a számítógépedre és ki is nyomtathatod az elkészült önéletrajzodat

Letölthető önéletrajz minták:

Önéletrajz sablon

Europass önéletrajz minta 1.

Europass önéletrajz minta 2.

A kérdések megválaszolásához felhasználtuk a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat információs felületeit.